Algemene Voorwaarden

Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde springkussens, welke is gesloten tussen SpringPlezierTwente, en de in de overeenkomst genoemde huurder. Voor iedere transactie dient een huurovereenkomst te worden afgesloten.

Levering
1.2
SpringPlezierTwente kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen levering indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstakingen, calamiteiten.

1.3
De huurder staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan zich bij weigering van verlening hiervan niet op overmacht beroepen.

1.4
Onze auto’s dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen. Het springkussen transportmiddel heeft een minimale doorgang van 1mtr. Voor de juiste doorgang zie informatie bij het springkussen.

1.5
SpringPlezierTwente behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan het materiaal.

Exploitatie
1.6
Gedurende de huurperiode van het springkussen dient er ten allen tijde een volwassene toezicht te houden op de springkussens.

1.7
De huurder dient een aansprakelijkheid verzekering in bezit te hebben.

1.8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde springkussens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde springkussens is niet toegestaan.

Verboden
1.9
Het is ten strengste verboden om de springkussens met eten en drinken te betreden.

1.10
Het is ten strengste verboden om de springkussens met schoenen aan te betreden.

1.11
Het is ten strengste verboden om de springkussens met voorwerpen te betreden welke schade kunnen en zullen veroorzaken aan de springkussens.

1.12
Het is ten strengste verboden om de springkussens met meer dan het toegestane aantal bezoekers te betreden.

1.13
Betreden van de springkussen attractie geschied geheel op eigen risico voor de bezoekers. SpringPlezierTwente kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op de springkussen attractie en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen voor de bezoeker.

Aansprakelijkheid
1.14
De huurder kan SpringPlezierTwente op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze springkussens. Zo is het gebruik van de springkussens ten allen tijde voor eigen risico van de huurder.

1.15
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.

1.16
Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de waarborgsom. Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

1.17
Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde springkussens veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk.

1.18
Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat er geen schade aan de gehuurde springkussens kan ontstaan.

Betaling
1.19
De huurder is verplicht het overeengekomen bedrag voor aanvang uit te betalen aan SpringPlezierTwente. Indien de huurder de betaling niet voor aanvang voldoet heeft SpringPlezierTwente het recht om zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken, zonder dat de huurder enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden, terwijl het totale overeengekomen bedrag aan SpringPlezierTwente verschuldigd blijft.

Overige
1.20 De gehuurde springkussens blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. 
1.21 De huurders mogen 24 uur van te voren kosteloos annuleren bij slecht weer. Is de verhuurder al onderweg naar de locatie wordt er een vergoeding gevraagd van €25,-.